قسمتهایی از مصاحبه با دکتر شاپور بختیار 1982 در پاریس و 1983 در لس آنجلس
ارتباط سریع

Copyright ©2014 Manouchehr Bibiyan. All rights reserved.
    Proudly You Are Visitor

    Thank you for visiting our website.