امنون نتصر ( استاد کرسی فارسی و ایرانیان یهودی، دانشگاه اورشلیم و پژوهشگر تاریخ یهودیان ایران و دو جلد کتاب پادیاوند در بیش از هزار صفحه)
ارتباط سریع

Copyright ©2014 Manouchehr Bibiyan. All rights reserved.
    Proudly You Are Visitor

    Thank you for visiting our website.